قیمت تومان با توجه به قیمت دلار به نرخ بازاری روز محاسبه می شود

نام ارز دیجیتال
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
نام ارز دیجیتال قیمت میزان کل موجودی میزان موجود در بازار سهام در بازار تغییر / ۲۴ ساعت
1. Toman 50.14 M 16.88 M BTC 135.94 K BTC Toman 846.42 T 3.07%
2. Toman 4.2 M 97.79 M ETH 384.94 K ETH Toman 410.77 T 6.04%
3. Toman 4,633.404 38.31 B XRP 106.12 M XRP Toman 177.49 T 7.59%
4. Toman 6.22 M 16.98 M BCH 53,891.761 BCH Toman 105.55 T 6.32%
5. Toman 583.56 K 100 M NEO 122.25 K NEO Toman 58.36 T 7.01%
6. Toman 1.03 M 55.34 M LTC 1.13 M LTC Toman 56.8 T 8.27%
7. Toman 1,592.335 25.93 B ADA 4.84 M ADA Toman 41.28 T 4.81%
8. Toman 40,286.212 1000 M EOS 3.84 M EOS Toman 40.29 T 5.25%
9. Toman 4.127 8 T DCN 121.88 M DCN Toman 33.01 T -6.76%
10. Toman 1,784.944 18.47 B XLM 9.77 M XLM Toman 32.96 T 4.6%
11. Toman 30,141.144 1000 M VEN 14,606.650 VEN Toman 30.14 T 9.43%
12. Toman 185.31 K 154.79 M BCD 54.397 BCD Toman 28.68 T 2.5%
13. Toman 3.08 M 7.9 M DASH 17,393.381 DASH Toman 24.34 T 4.11%
14. Toman 8,527.738 2.78 B IOT 6.77 M IOT Toman 23.7 T 10.83%
15. Toman 1.38 M 15.75 M XMR 61,109.963 XMR Toman 21.68 T 0.61%
16. Toman 208.096 100 B TRX 29.07 M TRX Toman 20.81 T 5.23%
17. Toman 2,170.162 9 B XEM 369.7 K XEM Toman 19.53 T 3%
18. Toman 112.92 K 159.92 M LSK 9,293.180 LSK Toman 18.06 T 4.21%
19. Toman 173.35 K 100.06 M ETC 2.2 M ETC Toman 17.35 T 13.15%
20. Toman 143.403 100 B DENT 0 DENT Toman 14.34 T 6.71%